messagecount
You poke 10 flashing pillars, right? You NOT poke other pillars, right? Okay, you go play now.4,785
Yer, get going. We get break now.348
You gotta poke dem pillars.86
No, no. If you poke dem ones dat don't have a dem flashin' rings, den dats bad.75
Yer. You do dat ten times, you get prize.57