ValueContext
3{ "runepass_starfish_reward_1": 3, "runepass_starfish_reward_2": 3, "runepass_starfish_reward_3": 3, "runepass_starfish_reward_4": 3, "runepass_starfish_reward_5": 3, "runepass_task_description_1": "Earn 10,000 XP.", "runepass_task_description_2": "Earn 100,000 XP.", "runepass_task_description_3": "Earn 250,000 XP.", "runepass_task_description_4": "Earn 1,000,000 XP.", "runepass_task_description_5": "Earn 5,000,000 XP.", "runepass_task_quantity_1": 100000, "runepass_task_quantity_2": 1000000, "runepass_task_quantity_3": 2500000, "runepass_task_quantity_4": 10000000, "runepass_task_quantity_5": 50000000, "runepass_task_title": "Earn your merit" }
5{ "runepass_starfish_reward_1": 5, "runepass_task_description_1": "Successfully cook 28 items.", "runepass_task_expiration_date": 5976, "runepass_task_id": 0, "runepass_task_quantity_1": 28, "runepass_task_title": "Prepare a Feast" }
5{ "runepass_starfish_reward_1": 5, "runepass_task_description_1": "Pickpocket 50 times.", "runepass_task_expiration_date": 5976, "runepass_task_id": 1, "runepass_task_quantity_1": 50, "runepass_task_title": "Pickin' Pockets" }
5{ "runepass_starfish_reward_1": 5, "runepass_task_description_1": "Complete a Clue Scroll.", "runepass_task_expiration_date": 5977, "runepass_task_id": 2, "runepass_task_quantity_1": 1, "runepass_task_title": "Baroo's Clues" }
5{ "runepass_starfish_reward_1": 5, "runepass_task_description_1": "Complete a Daily Challenge.", "runepass_task_expiration_date": 5977, "runepass_task_id": 3, "runepass_task_quantity_1": 1, "runepass_task_title": "Daily Dally Shilly Shally" }
5{ "runepass_starfish_reward_1": 5, "runepass_task_description_1": "Gain 50 points from Guthixian Caches.", "runepass_task_expiration_date": 5978, "runepass_task_id": 4, "runepass_task_quantity_1": 50, "runepass_task_title": "Cache Me If You Can" }
5{ "runepass_starfish_reward_1": 5, "runepass_task_description_1": "Crack 5 safes.", "runepass_task_expiration_date": 5978, "runepass_task_id": 5, "runepass_task_quantity_1": 5, "runepass_task_title": "Crackin' safes" }
5{ "runepass_starfish_reward_1": 5, "runepass_task_description_1": "Bury 50 bones.", "runepass_task_expiration_date": 5979, "runepass_task_id": 6, "runepass_task_quantity_1": 50, "runepass_task_title": "Burying Bones" }
5{ "runepass_starfish_reward_1": 5, "runepass_task_description_1": "Gather 50 logs from woodcutting.", "runepass_task_expiration_date": 5979, "runepass_task_id": 7, "runepass_task_quantity_1": 50, "runepass_task_title": "When a Tree Falls" }
5{ "runepass_starfish_reward_1": 5, "runepass_task_description_1": "Burn 50 logs.", "runepass_task_expiration_date": 5980, "runepass_task_id": 8, "runepass_task_quantity_1": 50, "runepass_task_title": "Hot Logs" }
5{ "runepass_starfish_reward_1": 5, "runepass_task_description_1": "Mine 50 ore.", "runepass_task_expiration_date": 5980, "runepass_task_id": 9, "runepass_task_quantity_1": 50, "runepass_task_title": "Mining Ores" }
5{ "runepass_starfish_reward_1": 5, "runepass_task_description_1": "Smelt 50 bars.", "runepass_task_expiration_date": 5981, "runepass_task_id": 10, "runepass_task_quantity_1": 50, "runepass_task_title": "Smelting My Heart" }
5{ "runepass_starfish_reward_1": 5, "runepass_task_description_1": "Complete a sinkhole.", "runepass_task_expiration_date": 5981, "runepass_task_id": 11, "runepass_task_quantity_1": 1, "runepass_task_title": "Sinkhole Explorer" }
5{ "runepass_starfish_reward_1": 5, "runepass_task_description_1": "Catch 50 fish.", "runepass_task_expiration_date": 5982, "runepass_task_id": 12, "runepass_task_quantity_1": 50, "runepass_task_title": "Fishing Frenzy" }
5{ "runepass_starfish_reward_1": 5, "runepass_task_description_1": "Use Divination to deposit 50 memories.", "runepass_task_expiration_date": 5982, "runepass_task_id": 13, "runepass_task_quantity_1": 50, "runepass_task_title": "Conversion" }
25{ "runepass_starfish_reward_1": 25, "runepass_task_description_1": "Harvest 50 times from farming patches.", "runepass_task_quantity_1": 50, "runepass_task_title": "Harvester" }
25{ "runepass_starfish_reward_1": 25, "runepass_task_description_1": "Complete 5 slayer/reaper tasks.", "runepass_task_quantity_1": 5, "runepass_task_title": "Slayer Tasks" }